Regulament extragere premiu • Tombolă – Test Drive Timișoara • 5-6 Aprilie 2024

Cuprins:

 1. Organizatorul
 2. Perioada și aria de desfășurare a tombolei
 3. Dreptul de participare
 4. Mecanismul de extragere a câștigătorului
 5. Premiile tombolei
 6. Răspunderea organizatorului
 7. Condifențialitatea datelor
 8. Forța majoră
 9. Litigii și fraude
 10. Date de contact

Secțiunea 1: Organizatorul

 • Organizatorul tombolei denumită ,,Test Drive Timișoara„ este SC Auto Schunn SRL, denumită în continuare ,,organizatorul”, cu sediul în Arad, Calea Radnei, nr. 247, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J33/, Cod Unic de Înregistrare RO6336590, telefon:
 • Extragerea pentru premii se va derula conform prevederii prezentului regulament oficial, fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfășurării campaniei, prin întocmirea de acte adiționale la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare la data publicării pe site a actelor adiționale ce conțin aceste modificări.

Secțiunea 2: Perioada și aria de desfășurare a tombolei

2.1. Tombola este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Centrele autorizate Auto Schunn în care se desfășoară tombola sunt: Auto Schunn Timișoara.

2.3. Perioada de desfășurare a tombolei este 05.04.2024 – 06.04.2024. După data încheierii tombolei, organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își asumă nicio obligație cu privire la orice circumstanțe care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării tombolei.

Secțiunea 3: Dreptul de participare

3.1. Nu sunt eligibili pentru participare la tombolă angajații SC Auto Schunn SRL sau a partenerilor menționați în regulament și nici membrii de gradul I ai familiilor acestora (copil, părinți, frați/surori, soț/soție).

3.2. La tombola pot participa toate persoanele care au domiciliul stabil pe teritoriul României, cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii tobolei. Participantul trebuie să fie posesor al unui număr de contact valid în vederea notificării ulterioare în caz de câștig.

3.3. Participarea la tombolă implică și cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului regulament.

3.4. La tombola participă persoanele care vor lua parte la evenimentul de test drive din Timișoara în perioada 05.04.2024 – 06.04.2024.

Secțiunea 4: Mecanismul de extragere a câștigătorului

4.1. Extragerea se face online, la sediul Auto Schunn Timișoara.

4.2. Taloanele de înscriere la tombolă sunt gratuite, nu se comercializează și nu se pot înstrăina către terți.

4.3. Fiecare talon de înscriere conține datele personale a fiecărui înscris, semnătura acestuia, si notificarea privind declarația de consimțământ pentru marketing direct și informarea cu privire la asigurarea protecției datelor cu caracter personal.

4.4. Condițiile de participare la tombolă:

 • Completarea formularului ulterioară scanării codului QR
 • Follow paginii de Facebook Auto-Schunn Timișoara

4.5. Pentru a valida participarea în cadrul tombolei, participanții trebuie să:

 • completeze în mod corect și complet formularul de înscriere cu datele de identificare solicitate: nume, prenume, email, telefon, adresa de mail, semnătură și obligatoriu să fie de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizarea datelor ce au caracter personal se face în conformitate cu Politica de Confidențialitate a companiei SC Auto Schunn SRL și partenerilor terți și în vederea selectării și informării asupra premiilor câștigate. Adresa de e-mail furnizată se va putea utiliza în trimiterea de newslettere ce au caracter comercial (marketing și comercializarea produselor) conform mențiunilor specificate în cadrul acordului exprimat în formularul de înscriere.

4.6. Se va organiza o singură extragere, având loc online în data de 08.04.2024, pe pagina oficială de Facebook, Auto Schunn Timișoara.

4.7. Modalitatea de selectarea a câștigătorului tombolei:

 • Pentru selectarea celor câștigători se va folosi soluția de extragere a participanților prezentă pe site-ul www.random.org.
 • Extragerea se va face cu video live, pe pagina de facebook a organizatorului Auto Schunn Timișoara, în prezența unui reprezentant Auto Schunn.
 • Numele câștigătorilor care au câștigat premiile vor fi publicate pe pagina de facebook a organizatolui.
 • Modalitatea de intrare în posesie a premiilor va fi comunicată telefonic și premiul va fi înmânat câștigătorilor pe bază de proces verbal, de către un reprezentant al Auto Schunn.
 • Premiul nu poate fi preschimbat în valoarea lui în bani sau înstrăinat către terțe persoane.

Secțiunea 5: Premiile tombolei

5.1. Premiile atribuite în cadrul tombolei constau în:

 • Un weekend cu un model Mercedes-Benz
 • O invitație dublă la un concert simfonic organizat de Filarmonica ‘Banatul’ din Timișoara
 • Un card cadou oferit de ‘3G Garden Timișoara’

Secțiunea 6: Răspunderea organizatorului

6.1. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului din diverse motive, exonerează organizatorul de orice răspundere;

6.2. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite sau cauzate de către câștigător în legătură cu premiul câștigat.

Secțiunea 7: Confidențialitatea datelor

7.1. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu legea 677/2001.

7.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile communicate în prezentul regulament, participanții înscriși la extragerea premiului și câștigătorul premiului sunt de acord cu prevederile regulamentului și își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a organizatorului și a partenerilor, personae terțe, în vederea validării, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorului de promoție.

7.3. Organizatorul, împreună cu terți garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ai tuturor participanților. La cererea expresă a participanților, organizatoul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul oficial nr. 790/ 12 septembrie 2001 și normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții vor trimite organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, la adresa str. Calea Radnei, nr. 247, Arad, în attn. Departamentului de Marketing.

7.4. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii vor fi dezvăluite către terți, partenerii acestui eveniment. Numele câștigătorului și a premiului câștigat în cadrul campaniei vor fi publicate conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

7.5. Informații suplimentare, precum și regulamentul oficial al Tombolei vor fi disponibile în mod gratuit tuturor participanților, prin solicitarea acestui Regulament, prin e-mail, la adresa [email protected]. sau printr-o solicitare scrisă la sediul Auto Schunn din Str. Calea Radnei, nr. 247, Arad. Regulamentul Oficial al Tombolei va fi, de asemenea, disponibil în forma scrisă la locurile de desfășurare ale tombolei din Arad.

7.6. Utilizarea datelor ce au caracter personal se utilizează în conformitate cu Politica de Confidențialitate: https://www.auto-schunn.ro/politica-confidentialitate/ și vizează conform prezentului regulament – utilizarea datelor de participare în vederea selectării câștigătorilor, informării acestora și înmânării/revendicării premiilor câștigate. Adresa de mail se va putea utiliza în trimiterea de newslettere ce au caracter comercial (marketing și comercializarea produselor și serviciilor Auto Schunn) conform mențiunii specifice din cadrul acordului exprimat în formularul de înregistrare.

Secțiunea 8: Forța majoră

8.1. Pentru scopul acestui regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin regulament.

8.2. Dacă o situatie de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea regulamentului și continuarea tombolei, organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la tombolă existența acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

Secțiunea 9: Litigii și fraude

9.1. În cazul unor litigii apărute între organizator și participantii la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente, din raza sediului organizatorului.

9.2. Eventualele reclamații legate de derularea tombolei se vor putea trimite la următoarea adresa: Auto Schunn SRL, str. Calea Radnei, nr. 247, Arad, în termen de maxim 2 (două) săptămâni de la data publicării câștigătorului/câștigătorilor care se consideră lezați în vreun fel. Dupa aceasta dată, organizatorul nu va mai lua în considerare vreo contestație.

9.3. Organizatorul este îndreptatit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei tombole, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei tombole.

9.4. In cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Secțiunea 10: Date de contact
Auto Schunn SRL
Calea Radnei, nr. 247, Arad
Tel: 0742 036 913
E-mail: [email protected]

Vezi modelele alese